top of page

Par SAC “Senlejas”

Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija.

Tiek sniegti sekojoši pakalpojumi:

 • medicīniskā aprūpe

 • ģimenes ārsts

 • sociālā rehabilitācija

 • psihiatrs un psihologs

 • fizioterapeits

 • podologs
   

Nodrošinām piekļuvi citām ārstniecības iestādēm.

Klientus ar pašvaldības nosūtījumu SAC nodrošina ar viņiem nepieciešamajām lietām, tai skaitā inkontinences līdzekļiem, higiēnas precēm, gultasveļu, drēbēm, apaviem, brillēm u.c. Klientiem tiek piedāvātas vienvietīgas vai divvietīgas mēbelētas istabiņas (ar funkcionālajām mēbelēm), pēc vēlēšanās ir iespēja nodrošināt ar TV. Klienti tiek ēdināti četras reizes dienā. Ēdināšana notiek SAC ēdamzālē vai istabiņās (izvērtējot klienta funkcionālās spējas), tiek nodrošināta diabēta slimnieku diēta (ēdiens tiek gatavots uz vietas). 

Klientiem katru dienu ir iespēja iesaistīties dažādās sociālās, radošās, izglītojošās nodarbībās sociālo rehabilitētāju vadībā, regulāri notiek kultūras pasākumi, koncerti, izbraucieni ārpus SAC, kā arī ir iespēja apmeklēt mācītāja dievkalpojumus (pēc vēlēšanās un reliģiskās piederības). Kopā svinam svētkus un  suminām jubilārus.

SAC LIEPA

Jaunu klientu uzņemšana SAC notiek darba dienās laikā no plkst. 9.00-16.00

SVARĪGI!

Vismaz 1 dienu pirms iestāšanas lūgums sazināties ar SAC, zvanot pa tālruni 23229220 un informēt par plānoto ierašanās dienu un laiku. Personai iestājoties jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam – pasei vai personas apliecībai.

Līdzi nepieciešams

 • ģimenes ārsta izziņa „Izraksts no stacionāra pacienta/abulatorā pacienta kartes (veidlapa 027/u) par personas veselības stāvokli un komplikāciju neesamību sociālā pakalpojuma saņemšanai";

 • izraksti no ģimenes ārsta par lietojamajiem medikamentiem un cita informācija par veselības stāvokli;

 • informācija par invaliditāti, ja tāda piešķirta;

 • informācija par pilnvarām, bāriņtiesas lēmumiem, ja tādi noformēti.

SAC ar klientu slēdz pakalpojuma līgumu iestāšanās dienā. Pakalpojuma samaksa tiek aprēķināta sākot no iestāšanās dienas, izņemot klientus, kuri pārcēlušies no citām ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, kurās ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums sniegts pamatojoties uz Rīgas Sociālā dienesta izsniegtu nosūtījumu.

 

UZŅEMŠANA

NOSACĪJUMI

APMAKSA

Pašvaldības apgādība

Klienta uzturēšanās maksa SAC sastāda 40 eiro diennaktī. Lai segtu  maksu par SAC pakalpojumu, klients maksā  85% no savas pensijas un pensijas piemaksas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, kā arī no visiem citiem ienākumiem.  Gadījumā, ja klients nespēj samaksāt pilnu SAC pakalpojuma cenu, Rīgas pilsētas pašvaldība maksā starpību starp SAC pakalpojuma cenu  un klienta veikto samaksu par SAC pakalpojumu, bet ne vairāk kā 500 eiro mēnesī. Pārējo atlikušo summu, ja tāda ir, sedz klienta apgādnieks vai līdzmaksātājs līdz pilnai SAC pakalpojuma cenai. Atlikušos 15% no saviem ienākumiem klients saņem saviem ikmēneša personīgajiem izdevumiem.

Lai saņemtu SAC pakalpojumu, klientam ir jādodas uz sociālo dienestu   atbilstoši deklarētajai dzīvesvietai,  jāiesniedz iesniegums par vēlmi saņemt ilgstošas  sociālās aprūpes pakalpojumu sociālās aprūpes centrā „Senlejas”, ģimenes ārsta izziņa  par sociālās aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, kontrindikāciju neesamību, funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi, jāaizpilda iztikas līdzekļu deklarācija. Klienti, kuri saņem sociālā dienesta nosūtījumu ilgstošas  sociālās aprūpes pakalpojuma saņemšanai, turpmāk atrodas pašvaldības apgādībā un SAC ir atbildīgs par klientu un viņa vajadzībām.

SIA ,,Senioru nams” ir noslēgtas vienošanās ar dažādām Latvijas pašvaldībām, tas nozīmē, ka personas dzīvojošas šajās pašvaldībās ir tiesīgas saņemt ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumu SAC ‘Senlejas’ ar savas pašvaldības līdzmaksājumu.

 

Maksas vieta

Klients vai klienta apgādnieks maksā par SAC pakalpojumu 35.00 EUR diennaktī, cenā neietilpst medikamenti, inkontinences līdzekļi un ārstu speciālistu apmeklējums.

Lai iestātos nepieciešami personu apliecinoši dokumenti, izraksts no slimnīcas vai ģimenes ārsta par veselības stāvokli, diagnozēm, medikamentu lietošanu un ziņām par to, ka nav infekciozu saslimšanu.

Komercklientu priekšrocība ir tāda, ka klients var uzturēties SAC pēc nepieciešamības nenoteiktu laiku. 

Par vietas saglabāšanu, kamēr klients neatrodas SAC, bet atrodas slimnīcā, mājās, vai jebkur citur, SAC saglabā 50% apmaksu no diennakts uzturēšanās līgumā noteiktās cenas, par kādu klients saņem aprūpes pakalpojumu.

APMAKSA
TRANSPORTS
CENA
 1. Guļoša klienta pārvadāšana ar pavadoni:
  35.00 EUR

   

 2. Sēdoša klienta pārvadāšana (ratiņkrēslā) ar pavadoni: 25.00 EUR
   

 3. Klienta pārvadāšana: 
  20.00 EUR

   

 4. Klienta gaidīšana:
  5.00 EUR/stundā

   

 5. Specializētā transporta maksa ārpus Rīgas:
   0.60 EUR/KM

Specializētais transports

KONTAKTI

Kontakti

SAC “Senlejas”

Rīgas iela 43, Sabile

Paldies, Jūsu ziņa ir nosūtīta!

Marika Žuravļova (valdes priekšsēdētāja)

 T. 29225513

pieņemšanas laiki: 

Katra mēneša pirmajā pirmdienā no 12.00-17.00

Sociālie darbinieki
Romualds Bērtiņš  - T26283774

Ligita Danenberga - T. 27275879

pieņemšanas laiki: 

otrdienās no 11.00 līdz 13.00, ceturtdienās no 11.00 līdz 13.00

bottom of page